Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 17.06.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория Европа

Логопеди алармират за изчезване на професията им заради законова промяна на кода и наименованието и

Писмо обръщение на Национално Сдружение на Логопедите в България (НСЛБ) до Министерството на труда и социалната политика (МТСП)

Уважаеми Господин Министър,

Националното сдружение на логопедите в Бългрия (НСЛБ) е пълноправен член на Постоянния Европейски комитет за връзка между логопедите (CPLOL) от 2007 г. Задачата на Комитета е хармонизиране на професията „логопед” в Европа в духа на Болонския процес, а целта – обезпечаване свободната професионална миграция и мобилността на специалистите. CPLОL е една от европейските професионални организации, които отговориха на изискването на Болонския процес за изготвяне на европейска професионална рамка, профил, стандарти, описание на компетентностите, знанията и уменията на логопедите, включително дефинирането и формулирането на принципите на Ученето през целия живот, съгласно Европейската квалификационна рамка. Документите на Комитета са съгласувани и с основните виждания на IALP (Световна асоциация на логопедите и фониатрите) и отразяват еднозначно тълкуване и именуване на професията, специалността и длъжността «Логопед».

Общото събрание на Българското сдружение прие чрез поредица от гласувания основните документи на Комитета, които са приложени към настоящото писмо.

Специалността „логопед” в България излиза от контекста на специалната педагогика през 1992 г., а в последните години има самостоятелна акредитация в направления „Обществено здраве” – ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград и „Педагогика” – в СУ „Св. Св. Климент Охридски” в София (с тенденция за преминаване към направление „Обществено здраве”). В подготвените за акредитиране програми на НБУ в София професията също ще е ориентирана към направлението „Обществено здраве”.

В Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г. професията „логопед” фигурира с код 2266 (226 – други медицински и здравни специалности). В същия класификатор под код 2352 (Учители за лица със специални образователни потребности) са записани следните специалности, които не са описани под никакъв код в периода 2005-2011:

2352 5005 Младши учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 5006 Учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 5007 Старши учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 7008 Главен учител на деца с езиково-говорни нарушения

Учителите се обучават в направление „педагогика” и придобиват професия „педагог” с длъжност „учител”, степен „младши”, „старши” и „главен”.

Намираме, че с обявяването на тази нова и непозната до днес професия с код 2352 е допуснато грубо смесване на областите на професионална реализация между професиите „логопед» и «учител», което е недопустимо, поради следните причини:

  1. Базовото образование за специалност логопедия според Болонските предписания е бакалавър с четиригодишен срок на обучение и с 240 натрупани кредита, които му дават право да се влее в националния и европейския трудов поток. Тази степен от образованието осигурява правото на логопеда да извършва диагностични изследвания в областта на развитие на детето, което е недопустимо за специалисти от  педагогическите професии, където диагностичните измервания се извършват от психолог. Посочените дейности не могат също така да се упражняват от лица, чиито натрупани кредити не надвишават 60-120 и са получени чрез магистратура или специализация /вкл. задочно/ при отсъствие на базова (бакалавърска) образователна степен по специалността.
  2. Учителят извършва педагогическа услуга, а логопедът предоставя здравна услуга, т.е. той предоставя терапевтични, а не образователни грижи на пациентите с нарушения на комуникацията и/или гълтането, при които често се регистрира нарушен здравен статус. Учителят няма компетенцията да извършва превеция, диагностика и интервенция на нарушенията на комуникацията и/или гълтането.
  3. Базовото образование на специалност «педагог» му дава право да изготвя образователи програми и го задължава да спазва ДОИ за придобиване на квалификационна степен на подопечни лица – ДОИ в сферата на основно, средно, професионално, висше образование, както и за покриване на съответен клас или курс. Логопедът не се занимава с подготовка за придобиване на образователна степен за пациентите си.
  4. Логопедът има познания в областта на здравеопазване и патология, с каквито не разполага учителят.

В приложения документ «Дефиниция на професията» е видно, че в областта на логопедията няма отделни специализации, както за специалността преподавател (педагог, учител). Специалността е логопед, професията е логопед и длъжността е логопед, без значение в коя област работи професионалистът – здравеопазване, образование, социални грижи (под лиценз на ДАЗД). Учителите се обучават в направление „педагогика” (по НАОА) и придобиват професия „преподавател” с длъжност „учител”, степен „младши”, „старши” и „главен”.

Дипломираният бакалавър и магистър по логопедия е генералист – общопрактикуващ в сферата на всички нозологии. Специализациите в сферата на логопедията се провеждат на ниво продължаващо професионално обучение в рамите на Учене през целия живот. В тази връзка е недопустимо раздробяването или преименуването на логопедията, без това да е съгласувано с европейските стандарти, повечето от които са официално приети от държавата и/или от НСЛБ.

В този смисъл изразяваме тревогата си, че в области, в които е сертифициран да извършва интервенция логопедът, се предполага, че могат да участват лица, чиято професионална квалификация /ако въобще има такова описание!/, не предвижда подобни действия.

НСЛБ изразява тревогата си по повод сигнали от цялата страна, според които работодателите:

1. Не са уведомили логопедите за промените в кода и длъжностното наименованието на професията;

2. Изготвили са допълнителни споразумения към трудовите договори, без разяснителна работа и информация за промените, отнасящи се до кода на длъжността и длъжностното наименование;

3. Променили са в много от случаите длъжностното наименование на логопедите като «учител /младши, старши, главен/ на деца с езиково-говорни нарушения», което не съответства на спецификата на извършвания труд и е в грубо противоречие с квалификационната характеристика на логопедите.

Във връзка със създалата се ситуация НСЛБ изразява молба за преразглеждане на процедурите, според които е направено въпросното «приравняване» на специалности. Намираме, че този акт се отразява деградиращо и уронващо престижа на професията логопед и желаем да съдействаме за изясняване на проблема в качеството си на професионална организация, приета в европейската професионална структура като пълноправен член. В противен случай ще се възползваме от правото си да се обърнем към Групата за напредък по Болонския процес, европейските структури за контрол върху качеството на висшето образование и Постоянния европейски комитет за връзки между логопедите /CPLOL/ за съдействие при решаване на възможните професионални конфликти, които възпрепятстват пътя към създаване на Европейско пространство за висше образование и намаляват шансовете за професионална мобилност на специалистите.

С надеждата, че молбата ни ще бъде разгледана, пожелаваме на екипите успешна работа. НСЛБ изразява желание да бъде своевременно информирано за събития и решения, които жизнено засягат интересите на професията. Заявяваме също нашата готовност за дискусии относно ратифицираните от НСЛБ европейски документи.

С уважение:

Д-р Росица Йосифова

Секретар на НСЛБ

Делегат на България в CPLOL

Комисия „Образование”

http://www.barometar.net/