Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 18.04.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория Интервю

Лилия Христова: Технологиите помагат в борбата с неравенството по отношение на достъпа до образование

Lilia-Hristova1Лилия Христова е директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, преди това беше народен представител и като такъв прояви сериозна активност при решаването на социални и образователни проблеми във Варненска област. Като член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта в парламента г-жа Христова участва в изработването на Законопроекта за предучилищното и училищното образование, по чието прилагане работи като директор на образователната дирекция в Община Варна.

Г-жа Христова, миналата седмица бяхте избрана за председател на Комисията по образованието, младежта и спорта в Националното сдружение на общините и с вашите заместници сте включени в състава на контактната група за взаимодействие с Министерството на образованието. Кои са по-важните въпроси, които смятате да поставите за обсъждане в контактната група?

Изборът ми за председател на ПК към Националното сдружение на общините приемам като отговорност и признание за свършеното. Община Варна е една от общините, които работят изпреварващо и имат опит, който може да бъде споделян и прилаган. Като председател на комисия съзнавам, че отговорностите стават повече и излизат от границите на общината, защото комисията подготвя предложения за усъвършенстване на нормативната уредба, осъществява контакти и взаимодействие с представителите на централната власт,осигурява обмен на положителния опит, насърчава сдружаване между общините за решаване на въпроси от взаимен интерес. Със заместник-председателите, с които ще участваме в контактната група продължаваме да отстояваме предложенията, относно размера на единните разходни стандарти за детски градини и училища, за повишаване добавката за подпомагане на храненето на децата в подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, допълващия стандарт за обхванатите в целодневна организация на учебния ден и др. За нас, както и за другите големи общини е особено важно да се вземе предвид невъзможността да изпълним стандарта за предучилищно образование в частта му за престой в училище на децата от полудневните подготвителни групи 6 часа само до обяд. Пред НСОРБ и пред ръководството на комисията стои задачата да бъдат обединител и проводник на градивни предложения за плавно и безпроблемно въвеждане на Закона за предучилищното и училищното образование, като отстояват по-голяма свобода за местната власт.

Бяхте гост на форума „Неравенство и образование – глобални тенденции и перспективи“, който се проведе във Варна. Какви са тенденциите в образованието у нас и как се отразяват новостите в технологиите върху възпитанието на подрастващите и образователните процеси?

Дискусията на тема „Неравенство и образование – глобални тенденции и перспективи” бе старт на виртуалната платформа Smart Future на ВСУ“Черноризец Храбър“ – създадена като възможност студентите на университета да се възползват от знанията, достиженията и информацията във всички научни области, които ги интересуват, както и да се срещат чрез семинари с водещи учени от цял свят, да почерпят от опита на международни експерти във всички области на бъдещата им реализация. Отдавна се говори за ролята на технологиите в образователния процес, но важно е да отбелязваме и въздействието им върху формирането на личността на младия човек. Убедена съм, че проекти, като новата платформа за образование, са важна част от настоящето не само на студентите, образователните платформи в областта на средното образование, са с доказан принос към разширяване знанията на учениците, технологиите влияят и върху уменията на младите хора. Ако ме питате дали технологиите са едно от решенията за борба с неравенството по отношение на достъпа до образование, моят отговор е „Да“.

Община Варна разработва проект на Стратегия за развитие на образованието 2016-2020 г. във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование. Кои основните цели, които са залегнали в проекта?

Както вече съобщихме Стратегията, която изготвяме е за период 2016-20120, съобразен с националните стратегически документи, като: Стратегия „Европа 2020″, Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г., Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 г. – 2020), Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014–2020) и др. Намеренията ни са да създадем работещ документ, съответстващ на законовите разпоредби в различните направления, отговорност на местната власт – условия за равен достъп до качествено образование и за подкрепа за личностно развитие, които включват обхват на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици; условията за функциониране и развитие на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие; сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие; здравното обслужване, условия за детско и ученическо хранене, отдих и спорт и др. Предвид отговорностите на общините стратегията ще разпише визията за развитие във всички области, като пример ще посоча част от визията за образователна инфраструктура към 2020 година: образователна инфраструктура, отговаряща на потребностите на бързо развиващия се град, подобряване на състоянието на училищната инфраструктура в районите с цел гарантиране на достъп до качествено образование за всеки квартал на града. Изграждане на условия за спорт и дейности на открито, като част от образователния процес и др.

Как протича подготовката на Варна за Европейска младежка столица? Има ли нови инициативи на Община Варна?

Сдружението „Варна – Европейска младежка столица“ вече е факт, предстои да бъде избран изпълнителен директор, който да поеме ангажиментите на сдружението по титлата. Тъй като носител на титлата е Община Варна, всички дейности се съгласуват с нас. Дирекцията работи усилено, като всеки месец подготвяме и осведомяваме обществеността за общата програма на Община Варна, средните училища и вузовете за инициативи, които са под шапката на ЕМС 2017. Работим и по рекламната стратегия, като ще бъде обявен конкурс за изработване на визия на рекламните материали и талисман. Дирекцията работи в тясна връзка с Европейския младежки форум по подготовката на Генералната асамблея на ЕМФ, на която ще бъде обявена и новата Европейска младежка столица за 2019 година. На председателите на ученическите съвети от варненските средни училища, ще бъде проведено обучение с което те ще станат посланици на ЕМС 2017. Община Варна работи и по обща програма с варненските висши учебни заведения, реализират се много инициативи, обучения и конференция, които са част от програмата на ЕМС за 2016 година.

въпросите зададе Иво Югов

barometar.net