Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 04.06.2023
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

В категория Интервю

Инж.Веселин Русев: Нищо не може да замести лидерът на една компания

Инж. Веселин Русев е възпитаник на ВНВСУ “Бл.Иванов” – гр.София, специалност “Промишлено и гражданско строителство”. Работил е в „Нов содов завод” в Девня, от 1989 до 1993 г. работи като проектант-конструктор, зам.ръководител и ръководител строително-конструкторска група в „Химпроект” – Варна. До 1997 г. частната му фирма работи по изготвянето на проекти и упражняването на надзор върху изграждането на завода на „Роувър” във Варна, жилищни обекти, атракционни съоръжения, промишлени сгради. От 1997 г. до 2000 г. е последователно директор “Инвестиционна политика и приватизация”, директор “Инвестиционна политика и техническо поддържане и директор “Техническо поддържане на инфраструктурата и инвестиции“ в „Златни пясъци”. До 2002 г. е директор „Златни пясъци – Сервиз”, а от 2002 до 2009 г. е управител на „ВиК – Златни пясъци”. От 2009 г. до 2012 г.  е управител на „ВиК” – Варна.

Потърсихме инж.Русев във връзка с участието му в конкурса за нов управител на „Водоснабдяване и канализация” – Варна.

Г-н Русев, какви са мотивите Ви да участвате в конкурса за управител на „ВиК” – Варна?

В условията на глобализация на икономическите, социални и политически процеси, и тези на ускорена дигитализация, се изисква полагане на все повече усилия от страна на българските предприятия за запазване на тяхната идентичност и устойчивост. Това налага необходимост от търсене, намиране и практическо приложение на нови подходи и управленски политики за адекватно посрещане на възможните предизвикателства при едновременно запазване равнището на заетите лица и максимално съхраняване интереса на собствника на капитала. Споделям твърдението, че определянето само на краткосрочни и дългосрочни цели вече не е достатъчно за преорентиране на оганизацията. Необходимо е изработване на нови правила за вземане на решения в реално време и в нови условия, както и концепция за развитие на организацията като цяло. Това е един от основните ми мотиви, за да уачствам в конкурса.

Каква е Вашата концепция за управление на дружеството?

Смятам, че е необходимо разработването и прилагането на цялостна концепция за развитие на  ВиК” – Варна с ясно разписана стратегия за развитие. От изключителна важност е, не само да бъде разработена стратегия, която е необходима за бъдещото развитие на дружеството, но и да има ясни принципи и правила, по които да бъде реализирана. В същото време, стратегията за развитие на ВиК” – Варна следва да бъде концепция и формулировка за просперитет, която да е резултат от задълбочено и стъпващо на научни основи разбиране за изходните положения и посоките на развитие на дейността. Необходимо е стратегията да се формира при използване на най-доброто налично знание относно ефективно и ефикасно използване на ресурсите в условията на ограниченост; осигуряване на подходяща среда за вземане на решения в реално време, като същевременно се помогне на екипа да се справи с неопределеността на ситуацията; ориентиране на мисленето към по-задълбочени анализи и дискусии относно бъдещи решения, базирани на националните и съюзнически стратегии, икономическата програма на правителството, анализ на данни и проучване на опита, мненията и предложенията на членовете на управленския екип, отчитане становищата на браншовите организации и др. Убеден съм и в това, че никакво планиране или процедура за бюджетиране не може да замести най-добрите лидери на компанията, които преценяват как да се използват ефективно и ефикасно и как да се разпределят ресурсите в условията на ограниченост.

Според Вас кои са основните проблеми, с които трябва да се справи бъдещият управител?

Цялостният анализ на основните показатели, дава основание да се счита, че пред ръководството на дружеството стоят редица предизвикателства, които изискват предприемане на конкретни мерки. Най-важните от тях  следва да бъдат насочени към:

                -Определяне на стратегическите и оперативни цели на дружеството съобразени с целите и задачите, заложени в законите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността в сектора, с икономическата програма на правителството, с национални стратегии и бизнес-планове, с приети от общински съвет Варна стратегии, прогнози и програми за развитието на общината и други.

              -Обвързване на стратегическото и оперативно планиране с финансовия план, което ще осигури обвързаност между процесите на целеполагането и планирането на ресурсите.

            -Осигуряване на гаранции, че разходването на средства на дружеството се осъществява в съответствие с принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност. Разработване и въвеждане на вътрешни процедури, включващи антикорупционни мерки, системи за проверка на сигнали за корупция, на индикатори за измами, както и отчитане и докладване от всички служители на констатираните несъответствия.

             -Осигуряване и функциониране на надеждна система за интегрирано   управление   на риска в процеса на планиране и вземане на управленски решения.

              -Периодично актуализиране на организационна структура с оглед нейното адаптиране към променящите се условия, за да бъде тя адекватна и с капацитет да изпълнява стратегическите цели на компанията. 

              -Осигуряване на надеждна система за управление, развитие и задържане на персонала с гарантирано поддържане нивото на компетентността му.

Изложеното до тук, научните познания и богатия управленски опит, който притежавам, включително и постигнатите от мен резултати при управлението на ВиК” – Варна ми дава основание да очертая конкретни мерки, приложението на които ще се отразят, в краткосрочен и средносрочен план, положително върху развитието на дружеството:

  1. Планиране и осъществяване на стъпки насочени към подобряване качеството на услугите Водоснабдяване и Канализация в проблемни и недостатъчно осигурени райони и населени места. Поетапна подмяна на амортизирани участъци, приобщаване на нови мрежи и територии, носещи бъдещ инвестиционен потенциал.
  2. Адаптиране на всички приложими иновативни идеи и концепции налагащи „зелените политики“ по отношение характерните особености в комуналния бранш.
  3. Подобряване комуникативните политики спрямо населението и потенциалните клиенти чрез всички съвременни канали и електронни платформи, търсене  на индивидуални подходи и балансиране между интересите на гражданите и Предприятието, както и работа насочена към постигането на устойчив положителен имидж на ВиК Варна.
  4. Внедряване на автоматизирани системи за управление, контрол и въздействие на различни функционалности по глобалната ВиК мрежа, включващи дистанционно мерене, арматурни възли, пречистващи и подемни станции, електромеханични агрегати, електросъоръжения и т .н.
  5. Прилагането на адекватни радикални мерки и мероприятия към кардинално намаляване големите загуби на вода при експлоатацията на водопреносната система.
  6. Намаляване административната тежест в дружеството, като за целта бъде намален ръководният персонал за сметка на изпълнителския и едновременно с това бъде разработена и въведена приложима система за атестиране на административния персонал.
  7. Независимо обаче от начините, които принципалът ще избере за бъдещо развитие на ВиК” – Варна, първата и основна цел следва да бъде запазване живота и здравето на заетите в дружеството и техните семейства, като не се допусне свиване на заетостта.

В заключение ще обобщя, че концепцията за развитие на всяка компания е отворена и динамична система. Същата може да бъде променяна и допълвана при спазване на заложените приоритети.

barometar.net