Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 03.06.2023
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

В категория Интервю

Лилия Христова: Община Варна ще подкрепи инициативи за партньорства между бизнеса и образованието

интервю по актуални теми с г-жа Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна

Г-жо, Христова как протича приема в детските градини във Варна за 2022/23  година?

Приемът на деца на три години в общинските детски градини стартира успешно. За обявените 2599 свободни места за първа възрастова група/деца, родени през 2019г./ са регистрирани 2359 заявления.

На първо класиране резултатите са следните:

  • По първо желание  са класирани  1934 деца или 84.3%
  • По второ желание са класирани 172 деца или 7.7%
  • По трето желание са класирани 101 деца или 4.5%
  • По четвърто желание са класирани 45 деца или 2%
  • По пето и следващи желания са класирани 33 или 1.5%

Некласираните деца са 124.

Анализът на причините, поради, които не са класирани показва следното:

  1. Родителите са посочили в заявлението само 1 желание от 7 възможни избора.
  2. Посочили са на предни места детски градини, които са извън района за обхват на адреса на детето.
  3. Посочили са единствено градини, които са изцяло извън района за обхват.

От 07.06.2022 г. до 10.06.2022 г. класираните деца се записват на място в детските градини в рамките на работното време на администрацията.

След първо класиране са останали незаети 314 места. Ще бъде направен анализ на възможностите и ще се прецени къде могат да бъдат разкрити допълнителни места за прием. Свободните места бяха  обявени на 13.06.2022г. От тази дата до 17.06.22г. до 23:59 часа. електронната система за прием ще бъде отворена за подаване на нови и редактиране на съществуващи заявления.

Как виждате развитието на професионалното образование?

В изпълнение на своите ангажименти, разписани в Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2022/2023 година, Община Варна проведе срещи с браншови организации, общински предприятия и дружества и други представители на местния бизнес.

На територията на община Варна има две общински професионални гимназии: Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“. Ежегодно Община Варна провежда мероприятия, популяризиращи професионалното образование, възможностите за обучение чрез работа (дуална форма на обучение), подкрепя общи инициативни на гимназиите и бизнеса. В динамичните условия на здравната криза намирахме разнообразни решения за информиране. За тазгодишната кампания по държавния план-прием финансирахме филми, които представяха общинските професионални гимназии и средни училища и техните  професионални паралелки. Чрез Центъра за кариерно ориентиране се организираха производствени екскурзии в предприятия от мебелния бранш, с които училищата имат сключени договори за провеждане на задължителната практика. Освен че имаха възможност да се запознаят с изучаваните професии и възможностите за реализация на пазара на труда, бъдещите гимназисти имаха възможност да се срещнат със свои връстници и да обменят информация, така че да вземат информиран избор за обучението си след 7 клас.

Разбира се, Община Варна, включва в своите инициативи и държавните професионални гимназии. Те бяха поканени да участват в тазгодишната кампания „Професии на бъдещето – 2022“, която се провежда и в момента чрез възможностите на социалните медии – Фейсбук, Инстаграм, училищни сайтове, платформата на Центъра за кариерно ориентиране. Идеята ни за този вид виртуално събитие е информацията да достигне по-бързо до младите хора и техните родители, да е по-достъпна, да е на разположение във всеки един момент.

Община Варна има готовност за подкрепа на инициативи за създаване и развитие на партньорства между бизнеса и образованието за провеждане на ученически практики, за споделяне на оборудване и обмен на ресурси; за въвеждането на научни подходи и иновации в професионалното образование и обучение, за насърчаване на продължаващото образование с цел ориентиране към научноизследователска и развойна дейност на учениците и на предприемаческите им умения; за създаване и прилагане на иновативни методи за преподаване и учене, базирани на дигиталните технологии; за прилагане на механизъм за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение; за търсения в краткосрочен план на възможни решения за постигане на баланс между търсенето и предлагането на работна сила с определена квалификация на пазара на труда.

Смятате ли, че Законът за предучилищното и училищното образование трябва  да бъде променен?

За 6-та поредна учебна година училищното и предучилищното образование работи в условията на обнародвания в Държавен вестник, брой 79 от 13.10.2015 г. закон. Тази година се дипломира първият випуск, който се обучава първи и втори гимназиален етап по този закон. Натрупаната практика не дава основание за категорични оценки, но на този етап нямаме основание да считаме, че законът е неработещ. От позицията на времето са възможни детайлни корекции, които няма да повлияят на цялостната философия на закона.

В края на учебната година каква е Вашата равносметка? Как се справиха с предизвикателствата директори, учители и ученици?

Учебната година започна с поредното предизвикателство-поетапно преминаване в рамките на един месец след началото й в ОРЕС- обучение от разстояние в електронна среда. Процесът се осъществи плавно, без сътресения. В училищата е натрупана известна практика и директорите бързо създадоха необходимата организация. Учителите се изправиха пред истинско предизвикателство в рамките на един учебен ден да преподават присъствено и в ОРЕС. МОН  даде право на избор на учениците и техните родители – настойници как да се осъществи обучението-присъствено или в ОРЕС.

Учебната година приключва без трусове. ДЗИ и НВО-4 клас преминаха в спокойна атмосфера. Очакваме НВО 7 и 10-ти  клас за да направим цялостен анализ на учебната година. 

Какви ремонти на училища и детски градини предвижда община Варна за новата учебна година?

Ремонтите по подготовка на сградния фонд за новата учебна година ще започнат след приключване на учебната 2021/2022 година. Това, което вече е в ход е ремонтът на СУ „Д .Дебелянов“, за който след приключилата процедура по ЗОП е сключен договор със строител.

Всички останали ремонти, свързани с подмяна и ремонт на котли, дограма, санитарни помещения, спортни площадки и площадки за игра на открито, както и вътрешно обзавеждане на кабинети и класни стаи  ще се реализират от началото на месец юли.

въпросите зададе Иво Югов

barometar.net